Aig, air, do, fo, à/às, thar

Mìneachadh

Tha faclan mar  aig, air, ann, do, le, ri agus an leithid air an cleachdadh airson innse far a bheil rudan no daoine no airson innse mun cheangal eadar rudan, is a leithid sin:
  • aig an loch, don bhaile, anns a’ bhùth, ris an tidsear.
Tha am mìneachadh a leanas ann an trì pàirtean:
  1. faclan gun an t-alt (am/an/a’/an t-/na)
  2. leis an alt, toiseach fhaclan
  3. leis an alt, deireadh fhaclan
 
Print Friendly, PDF & Email