Agam, annam, asam, bhuam

Mìneachadh

Tha na faclan à, aig, air, bho/o, de, do, eadar, gu, le, mu, ri, ro, tro a’ dol còmhla ri mi, thu, e, i, sinn, sibh, iad gus faclan ùra a chruthachadh, mar a leanas:
 • à      asam
 • aig      agam
 • air      orm
 • bho/o      bhuam/uam
 • de     dhìom
 • do      dhomh
 • eadar      eadarainn
 • gu      thugam
 • le      leam
 • mu      umam
 • ri       rium
 • ro      romham
 • tro       tromham
Mar eisimpleir:
 • Tha fhios agam.
 • Tha còta orm.
 • Thoir sin dhomh.
 • Chuir mi dhìom mo chòta.
Tha na riochdan a leanas de asam, agam, orm agus an leithid air an cleachdadh airson cuideam a chur orra:
 • agamsa (mi), agadsa (thu), aigesan (e), aicese (i), againne (sinn), agaibhse (sibh), acasan (iad).
   
Print Friendly, PDF & Email