Gheibh thu an leabhar ma tha thu ga iarraidh.

Mìneachadh

Tha dà phàtran eadar-dhealaichte ann airson a ràdh gu bheil aon rud an crochadh air rud eile. ’S e an dòigh as sìmplidhe dhiubh seo a bhith a’ cleachdadh ma:
 • Gheibh thu an leabhar ma tha thu ga iarraidh.
[Tha ceangal dìreach eadar an dà rud. Smaoinich air còmhradh: “A bheil thu ag iarraidh leabhar?” “Tha.” “Ceart, gheibh thu e.” ie, tha faighinn an leabhair ‘an crochadh air’ gu bheil thu ga iarraidh.] Seo eisimpleirean eile:
 • Ma chuireas tu buidhe còmhla ri dearg, gheibh thu orains.                      
 • Nì mi sin ma bhios tìde agam.                                                                             
 • Ma bha e aig a’ ghèam, bidh fhios aige dè thachair.
[Tha tu air a chleachdadh an àite thu às dèidh bhios, chuireas.] Tha mura air a chleachdadh an àite ma airson innse mu rud a thachras nuair nach tachair rud eile:
 • Mura bheil airgead agad, chan fhaigh thu dad an seo.                             
 • Mura do rinn thu an obair, cha bhi iad toilichte.
 • Chan fhuirich sinn riut mura bi thu an seo tràth.
 Tha dòigh eile ann air innse gu bheil aon rud an crochadh air rud eile a tha a’ cleachdadh nan/nam an àite ma. Tha i a’ cleachdadh nan riochdan seo den fhacal gnìomh – bhithinn (mi), bhitheamaid (sinn), bhiodh/bhitheadh, chuireadh -agus a’ leantainn a’ phàtrain seo:
 • Nam biodh tu an seo an-dràsta, chitheadh tu sealladh brèagha.
 • Nam biodh càr agam, bheirinn lioft dhut.
 • Bhithinn glè thoilichte nam faighinn an duais sin.
 • Nan stadamaid an seo, chitheamaid sealladh brèagha.
 • Bu toigh leam nan tigeadh tu còmhla rium.
[’S e tu a tha air a chleachdadh às dèidh bhiodh/biodh/chitheadh an àite thu.] Uaireannan tha robh air a chleachdadh an àite bhiodh/biodh:
 • Nan robh thu an seo an-dràsta, chitheadh tu sealladh brèagha.            
 • Nan robh fhios air a bhith agam air sin, bha mi (bhithinn) air a dhol ann.
[Tha nam + biodh/cuireadh air an cleachdadh ma tha beagan mì-chinnt ann a thaobh a bheil an rud a tha ann a’ dol a thachairt. San t-seantans Nam biodh càr agam, bheirinn lioft dhut, mar eisimpleir, tha e soilleir nach eil càr aig an neach-labhairt agus mar sin nach eil an neach eile a’ dol a dh’fhaighinn lioft.]  
Print Friendly, PDF & Email