Ag innse mu rud a bhith air a dhèanamh air rud no neach

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson innse mu rud a bhith air a dhèanamh air rud no neach: Rugadh e ann an New York.
  • Thogadh an taigh seo o chionn fichead bliadhna.                                           
  • Cha togar an sgoil ùr airson còig bliadhna eile.
Chaidh na h-uinneagan a bhristeadh.
  • An deach an sùgh air fad òl?
An deach an dòigh seo fheuchainn?
  • Chaidh mo chumail air ais.
Tha an rabhadh air a sgrìobhadh ann an dearg.
  • Tha na leabhraichean air an cumail anns a’ phreasa sin.
  • Tha mi air mo leòn.
Tha thu gad shàrachadh fhèin
  • Tha na dorsan gam peantadh.
Cha ghabh sin dèanamh. Dh’fhàgte a-muigh e fad na h-oidhche. Tha tòrr ri dhèanamh.
  • Tha beagan gun dèanamh fhathast.
Faodar na solais a chur dheth.
  • Feumar an rùm a sgioblachadh.
 
Print Friendly, PDF & Email