Clàr-innse

CLÀR-INNSE

Facal gràmair

Eisimpleir

Far a faighear e

Ainmearan / Nouns

fireanntamasculine prepositional, possessive air a’ bhòrd, ris a’ bhodach còta a’ bhalaich Rudan
boireanntafeminine prepositional, possessive aig an uinneig mhòir a’ glanadh na h-uinneig(e) Rudan
ainmear – iomarra noun – plural na taighean, na h-uinneagan na balaich, na bùird Rudan 
ainmear – roimhearach prepositional / dative air a’ bhòrd bheag anns a’ chraoibh mhòir Far a bheil rudan
ainmear – gairmeach noun – vocative a Sheumais, a Sheonag a bhalaich bhig Measgachadh

Gnìomhairean / Verbs

tràth – làthaireach present tense tha, a bheil, chan eil Rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo
tha mi a’ dol ann Rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo
am bi thu a’ dol ann tric? Rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo
tràth – seachad past tense chuir, an do chuir dh’òl, cha do dh’òl Rudan a thachair ron a seo
chaidh, chuala, chunnaic, fhuair, ràinig, rinn, rug, thàinig, thug, thuirt  Rudan a thachair ron a seo 
bha, an robh, cha robh bha mi ag obair an-dè Rudan a thachair ron a seo  
tràth – teachdail future tense bidh/bithidh, am bi, cha bhi Rudan a thachras san àm ri teachd
cuiridh, an cuir, cha chuir Rudan a thachras san àm ri teachd  
nì, chì, thèid, gheibh, thig Rudan a thachras san àm ri teachd     
tràth – coileanta perfect tense tha mi air sin a dhèanamh tha mi air a cheartachadh bha iad air a’ chèic ithe Rudan a thachair ron a seo  Rudan a thachair ron a seo   Rudan a thachair ron a seo   
seachad-gnàthach habitual past tense bhithinn, bhiomaid, bhiodh bhiodh e ann    /  chuirinn Rudan a thachair ron a seo     
briathar – òrdugh verb – imperative bi, bithibh cuir, cuiribh Measgachadh
briathar – cùmhnantach verb – conditional bhithinn, bhiomaid, bhiodh nan dèanadh tu sin dhomh … Rudan a tha aon cheum a-mach 
briathar – fulangach verb – passive chaidh an doras fhosgladh chaidh mo leòn rugadh e      tha e air a leòn Rud a bhith air a dhèanamh air rud  

Buadhairean / Adjectives

buadhairean adjectives tha an uinneag beag bòrd mòr, uinneag bheag droch latha, deagh dhuine Cò ris a tha rud no neach coltach   Cò ris a tha rud no neach coltach Cò ris a tha rud no neach coltach
coimeasadh comparison tha e nas fhaide, nas fheàrr am fear as motha, as gile Cò ris a tha rud no neach coltach
co-ghnìomhair   adverb/ adjective modifier gu luath, an-diugh, shuas glè mhath, uabhasach math Cò ris a tha rud no neach coltach 

Clàsaichean / Clauses

clàsan clauses thuirt e gu bheil, gun robh,    gum bi, gun do rinn, gun tig Cùisean a tha aon cheum a-mach
thuirt e gur e sin e gur ann an sin a tha e Cùisean a tha aon cheum a-mach  Cùisean a tha aon cheum a-mach   
thill e nuair a bha e deiseil Cùisean a tha aon cheum a-mach     

Gnìomh-ainmearan / Verbal nouns

gnìomh-ainmear – rùnach   verbal noun – intent/ infinitive dol a dh’fhalbh dol a dhùnadh an dorais tha mi dol gad fhaicinn Rudan a thachras san àm ri teachd 
gnìomh-ainmear – coileanach  verbal noun – complementing ’s urrainn dhomh snàmh tha agam ri sin a dhèanamh feumaidh mi d’ fhaicinn Rudan as urrainn dhut a dhèanamh

Is

‘is’ the verb ‘is’ ’s e tidsear a tha ann ‘s e Iain a rinn sin ’s ann an sin a thachair e Ag innse dè tha ann an rud no neach A’ cuir cuideam air rud   A’ cur cuideam air rud   

Riochdairean / Pronouns

riochdair pearsanta personal pronoun mi, thu, e, i, sinn, sibh, iad mise, thusa    mi fhèin/fhìn A’ bruidhinn gu pearsanta
alt pearsanta          possessive pronoun mo, do … mo bhaga, m’ ad-sa A’ bruidhinn gu pearsanta
riochdair roimhearach prepositional pronoun agam, agad, aige, aice rium, bhuam, asam, annad Far a bheil rudan 
riochdair dàimheach relative pronoun sin an duine a thuirt e an e sin na fhuair thu? Rudan a tha aon cheum a-mach
riochdair sònrachaidh demonstrative pronoun seo, sin, siud a’ bheinn an taigh seo, sin, ud Measgachadh
àireamhan / numbers aon, dà   / dithis  /  a’ chiad Measgachadh       
Roimhearan / Prepositions
roimhearan sìmplidh simple prepositions ann am bogsa, bho dhuine, anns a’ bhùth, aig an uinneig Far a bheil rudan
faisg air, còmhla ri Far a bheil rudan  
roimhearan fillte compound prepositions an aghaidh, air beulaibh, air cùl,  ri taobh Far a bheil rudan

Print Friendly, PDF & Email