Clàr-innse

CLÀR-INNSE

Facal gràmair

Eisimpleir

Far a faighear e

Ainmearan / Nouns

fireanntamasculine prepositional, possessiveair a’ bhòrd, ris a’ bhodach còta a’ bhalaichRudan
boireanntafeminine prepositional, possessiveaig an uinneig mhòir a’ glanadh na h-uinneig(e)Rudan
ainmear – iomarra noun – plural na taighean, na h-uinneagan na balaich, na bùirdRudan 
ainmear – roimhearach prepositional / dativeair a’ bhòrd bheag anns a’ chraoibh mhòirFar a bheil rudan
ainmear – gairmeach noun – vocativea Sheumais, a Sheonag a bhalaich bhigMeasgachadh

Gnìomhairean / Verbs

tràth – làthaireach present tensetha, a bheil, chan eilRudan a tha a’ tachairt aig an àm seo
tha mi a’ dol annRudan a tha a’ tachairt aig an àm seo
am bi thu a’ dol ann tric?Rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo
tràth – seachad past tensechuir, an do chuir dh’òl, cha do dh’òlRudan a thachair ron a seo
chaidh, chuala, chunnaic, fhuair, ràinig, rinn, rug, thàinig, thug, thuirt Rudan a thachair ron a seo 
bha, an robh, cha robh bha mi ag obair an-dèRudan a thachair ron a seo  
tràth – teachdail future tensebidh/bithidh, am bi, cha bhiRudan a thachras san àm ri teachd
cuiridh, an cuir, cha chuirRudan a thachras san àm ri teachd  
nì, chì, thèid, gheibh, thigRudan a thachras san àm ri teachd     
tràth – coileanta perfect tensetha mi air sin a dhèanamh tha mi air a cheartachadh bha iad air a’ chèic itheRudan a thachair ron a seo  Rudan a thachair ron a seo   Rudan a thachair ron a seo   
seachad-gnàthach habitual past tensebhithinn, bhiomaid, bhiodh bhiodh e ann    /  chuirinnRudan a thachair ron a seo     
briathar – òrdugh verb – imperativebi, bithibh cuir, cuiribhMeasgachadh
briathar – cùmhnantach verb – conditionalbhithinn, bhiomaid, bhiodh nan dèanadh tu sin dhomh …Rudan a tha aon cheum a-mach 
briathar – fulangach verb – passivechaidh an doras fhosgladh chaidh mo leòn rugadh e      tha e air a leònRud a bhith air a dhèanamh air rud  

Buadhairean / Adjectives

buadhairean adjectivestha an uinneag beag bòrd mòr, uinneag bheag droch latha, deagh dhuineCò ris a tha rud no neach coltach   Cò ris a tha rud no neach coltach Cò ris a tha rud no neach coltach
coimeasadh comparisontha e nas fhaide, nas fheàrr am fear as motha, as gileCò ris a tha rud no neach coltach
co-ghnìomhair   adverb/ adjective modifiergu luath, an-diugh, shuas glè mhath, uabhasach mathCò ris a tha rud no neach coltach 

Clàsaichean / Clauses

clàsan clausesthuirt e gu bheil, gun robh,    gum bi, gun do rinn, gun tigCùisean a tha aon cheum a-mach
thuirt e gur e sin e gur ann an sin a tha eCùisean a tha aon cheum a-mach  Cùisean a tha aon cheum a-mach   
thill e nuair a bha e deiseilCùisean a tha aon cheum a-mach     

Gnìomh-ainmearan / Verbal nouns

gnìomh-ainmear – rùnach   verbal noun – intent/ infinitivedol a dh’fhalbh dol a dhùnadh an dorais tha mi dol gad fhaicinnRudan a thachras san àm ri teachd 
gnìomh-ainmear – coileanach  verbal noun – complementing’s urrainn dhomh snàmh tha agam ri sin a dhèanamh feumaidh mi d’ fhaicinnRudan as urrainn dhut a dhèanamh

Is

‘is’ the verb ‘is’’s e tidsear a tha ann ‘s e Iain a rinn sin ’s ann an sin a thachair eAg innse dè tha ann an rud no neach A’ cuir cuideam air rud   A’ cur cuideam air rud   

Riochdairean / Pronouns

riochdair pearsanta personal pronounmi, thu, e, i, sinn, sibh, iad mise, thusa    mi fhèin/fhìnA’ bruidhinn gu pearsanta
alt pearsanta          possessive pronounmo, do … mo bhaga, m’ ad-saA’ bruidhinn gu pearsanta
riochdair roimhearach prepositional pronounagam, agad, aige, aice rium, bhuam, asam, annadFar a bheil rudan 
riochdair dàimheach relative pronounsin an duine a thuirt e an e sin na fhuair thu?Rudan a tha aon cheum a-mach
riochdair sònrachaidh demonstrative pronounseo, sin, siud a’ bheinn an taigh seo, sin, udMeasgachadh
àireamhan / numbersaon, dà   / dithis  /  a’ chiadMeasgachadh       
Roimhearan / Prepositions
roimhearan sìmplidh simple prepositionsann am bogsa, bho dhuine, anns a’ bhùth, aig an uinneigFar a bheil rudan
faisg air, còmhla riFar a bheil rudan  
roimhearan fillte compound prepositionsan aghaidh, air beulaibh, air cùl,  ri taobhFar a bheil rudan

Print Friendly, PDF & Email