Ag innse mu rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson innse mu rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo: Tha, a bheil, chan eil
  • Tha na balaich a’ ruith.
  •  Tha mi a’ glanadh bòrd. Tha mi a’ glanadh uinneag.
  • Tha mi a’ glanadh a’ bhùird Tha mi a’ glanadh na h-uinneig(e).
  • Tha e a’ reic chàraichean. Tha an cù ag ithe nam briosgaidean.
  • A bheil thu gam fhaicinn?
Gam, gad, ga, ga h-, gar, gur, gan/gam. Tha mi nam sheasamh.
  • Tha iad nan ruith.
Nam, nad, na, na h-, nar, nur, nan/nam. Bidh, am bi, cha bhi, bhios
  • Bidh sinn a’ dol dhan bhùth a h-uile latha.
  • Tachraidh rudan mar sin uaireannan.
Thathas, thathar, bithear
  • Thathar/thathas den bheachd gu bheil uilebheist ann an Loch Nis.
  • Bithear a’ cur glasraich as t-earrach.
 
Print Friendly, PDF & Email