Ag innse mu rudan a thachras às dèidh seo

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson innse mu rudan a thachras às dèidh seo: Bidh/bithidh, am bi, cha bhi, a bhios/bhitheas
  • Bidh mi air ais tràth. Am bi thu ann a-nochd? Cha bhi. Cò bhios a’ dol ann còmhla riut? Sin an duine a bhios a’ seinn a-nochd.
Cuiridh, an cuir, cha chuir, chuireas
  • An cuir mi air an cofaidh?                                                                   Cuiridh.                                                                                                                                          Cha chuir mi às an solas. Chan ith mi sin. Chan fhàg mi an seo e. Ma chuireas tu dheth an solas, bidh e dorcha. Cò dh’innseas naidheachd?
Beiridh/am beir/cha bheir/a bheireas
  • Beiridh/am beir/cha bheir/a bheireas bheir/an toir/cha toir/a bheir canaidh/an can/cha chan/a chanas chì/am faic/chan fhaic/a chì cluinnidh/an cluinn/cha chluinn/a chluinneas gheibh/am faigh/chan fhaigh/a gheibh nì/an dèan/cha dèan/a nì ruigidh/an ruig/cha ruig/a ruigeas thèid/an tèid/cha tèid/a thèid their/an abair/chan abair/a dh’abras thig/an tig/cha tig/a thig.
Tha mi dol a sheinn.
  • Tha mi dol a pheantadh dealbh. Tha mi dol a dh’òl deoch.
  • Tha mi dol a ghlanadh a’ bhùird. Tha mi dol a ghlanadh na h-uinneig(e).
  • A bheil thu dol gam chuideachadh?
Gad chur, ga chur, ga òl, ga cur, ga h-òl, gar cur, gur cur, gan cur, gam bruich.  
Print Friendly, PDF & Email