Skip to content

Chuir/an do chuir

Mìneachadh

Tha caochladh dhòighean sa Ghàidhlig air innse mu rudan a thachair ron a seo.  ’S e aon dhiubh a bhith a’ cleachdadh nan riochdan seo de fhaclan gnìomh mar cuir:

 • chuir, an do chuir, cha do chuir.

Tha an riochd chuir air a chleachdadh aig toiseach seantans no às dèidh:

 • cò/dè/cuin a/carson a/ciamar a? (no an leithid)
 • ma, ged a, mar a, nuair a, fhad ’s a, on a, a (no an leithid)

Mar eisimpleir:

 • Chuir mi air an solas.
 • Carson a dhùin thu an uinneag?

Ma tha am facal gnìomh a’ tòiseachadh le a/à, e/è, i/ì, o/ò, u/ù, tha dh’ a’ dol roimhe:

 • Dh’ith mi mo bhracaist.
 • Dh’òl mi am bùrn.

Tha an aon rud a’ tachairt le le f, ach a-mhàin far a bheil l no r a’ tighinn às dèidh an f:

 • Dh’fhòn e thugam
 • Dh’fheuch e ri teiche.
 • Fhliuch an fhras mi.
 • Fhreagair e mo litir.

Chan eil l, n no r ag atharrachadh ann an sgrìobhadh (ach tha ann an labhairt):

 • Leòn mi mi fhèin an-dè.
 • Nochd e gun fhiosta.
 • Ruith iad air falbh.

Tha, no chan eil, an litir s ag athachadh a rèir ’s dè an litir a tha tighinn às a dèidh:

 • shuidh, shlaod, shnàmh, shrac
 • sguir, smaoinich, spreadh, stad.

Airson faighneachd an do thachair rud no airson a ràdh nach do thachair, tha do ga chur ron fhacal gnìomh:

 • An do bhris e an cupa?
 • Nach do ghabh thu do bhiadh?
 • Cha do dh’ith mi mo bhiadh air fad.
 • An do fhreagair iad am fòn?

Gheibhear am pàtran sin anns na suidhichidhean seo cuideachd:

 • Thuirt e gun do bhris iad cupa.
 • Dh’fhuirich mi gus an do thill iad.
 • Càit an do thuit thu?
 • Bha i dorcha mus do thill iad.

 


Print Friendly, PDF & Email

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig 2024