Skip to content

Adan, brògan, sràidean (còrr is aon)

Mìneachadh

Tha na faclan Gàidhlig airson rudan agus daoine (brògan, balaich) a’ leantainn pàtran àraidh a rèir co-dhiù a tha iad fireannta no boireannta, suidheachadh an fhacail san t-seantans agus na litrichean a tha aig toiseach, meadhan no deireadh an fhacail. Tha am mìneachadh seo a’ dèiligeadh ri faclan airson còrr is aon de rud.

’S e na pàtrain a leanas an dòigh as cumanta air innse gu bheil còrr is aon ann de rud:

 • ad – adan, bròg – brògan, muc – mucan, taigh – taighean, sràid – sràidean
 • càr – càraichean, maidse – maidsichean, trèan – trèanaichean
 • abhainn – aibhnichean, leabhar – leabhraichean, litir – litrichean
 • balach – balaich, cat – cait, làr – làir, òran – òrain, ròn – ròin, solas – solais
 • bòrd – bùird, ceann – cinn, each – eich, eun – eòin, òrd – ùird, peann – pinn 

[’S e faclan fireannta a-mhàin a tha a’ leantainn a’ phàtrain balaich, bùird.]

Tha pàtrain eile ann nach eil cho cumanta agus faclan nach eil a’ leantainn pàtran idir:

 • cogadh – cogaidhean
 • cupa – cupannan
 • sgoil – sgoiltean
 • bràthair – bràithrean, còrr – corran, bùth – bùithtean/bùthan, beinn – beanntan, balla – ballachan, caora – caoraich, duine – daoine, cù – coin, iasg – iasg/èisg.

Mura bheil an t-alt (na, na h-) leis na faclan seo, chan eil iad ag atharrachadh às dèidh aig, air, gu, à, ann an, le, ri ach tha às dèidh do, de, fo, bho, ro, tro:

 • air sràidean
 • ann an trèanaichean
 • ri balaich.

Agus le do, ro…:

 • do mhucan
 • ro chàraichean
 • do chait.

Ma tha facal eile no abairt leithid ri taobh no a’ leughadh a’ tighinn roimhe, tha toiseach an fhacail ag atharrachadh (ma tha e comasach dhan litir atharrachadh san dòigh seo):

 • a’ reic chàraichean
 • bogsa mhaidsichean
 • preasa leabhraichean.

’S e na an riochd den alt a tha air a chleachdadh sa chumantas airson còrr is aon rud ach tha na h- air a chleachdadh ro a/à/ e/è, i/ì, o/ò, u/ù:

 • na brògan
 • na balaich
 • na h-adan

Chan eil an t-alt no am facal fhèin ag atharrachadh às dèidh aig, air, anns, ris, don …

 • air na brògan
 • do na balaich
 • ri/ris na h-adan

Ma tha facal eile no abairt leithid ri taobh no a’ leughadh a’ tighinn ron fhacal, tha an t-alt (na, na h-) a’ tionndadh gu nan no nam (ro b, f, m, p):

 • preasa nam brògan
 • sgeilpe nan adan
 • taigh-beag nan gillean
 • a’ glanadh nan uinneagan
 • a’ bruich nan uighean
 • a’ bristeadh nam maidean

Chan eil deireadh nam faclan ag atharrachadh leis na riochdan seo ach tha leis an riochd le i (balach – balaich) agus le àireamh bheag de abairtean cumanta eile (ged tha seo a’ dol à cleachdadh san latha an-diugh):

 • taigh-beag nam balach (balaich)
 • Radio nan Gàidheal (Gàidheil)
 • a’ biathadh nan cat (cait).

 


Print Friendly, PDF & Email

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig 2024