Ag innse mu chùisean a tha aon cheum a-mach

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson a bhith ag innse mu chùisean a tha aon cheum a-mach: Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil thu ceart.
 • Thuirt i gun robh iad trang an-dè.
 • Tha e a’ ràdh gum bi e deiseil a-màireach.
 • Tha mi a’ smaoineachadh gun do chuir iad litir thuice.
 • Thuirt e nach eil an còrr ann.
 • ‘S dòcha gun tèid mi ann.
Tha mi a’ smaoineachadh gur e Iain a rinn e.
 • Tha iad ag innse dhomh gur e seo a thachair.
 • Tha mi a’ smaoineachadh nach e Iain a rinn sin idir.
Tha e a’ ràdh gur ann air a’ bhus a thàinig e.
 • Tha mi a’ smaoineachadh gur ann a’ snàmh a bha iad nuair a thachair e.
Gheibh thu an leabhar ma tha thu ga iarraidh.
 • Ma chuireas tu buidhe còmhla ri dearg, gheibh thu orains.                         
 • Nì mi sin ma bhios tìde agam.
 • Tha fhios agam cò a rinn sin.                                                                             
 • Mura bheil airgead agad, chan fhaigh thu dad an seo.
 • Mura do rinn thu an obair, cha bhi iad toilichte.
 • Chan fhuirich sinn riut mura bi thu an seo tràth.
 • Chan eil fhios agam càit am bi mi a-màireach.
Nam biodh tu an seo an-dràsta, chitheadh tu sealladh brèagha. Nam biodh càr agam, bheirinn lioft dhut.
 • Bhithinn glè thoilichte nam faighinn an duais sin.
 • Nan stadamaid an seo, chitheamaid sealladh brèagha.
 • Bu toigh leam nan tigeadh tu còmhla rium.
Nan robh thu an seo an-dràsta, chitheadh tu sealladh brèagha.  
Print Friendly, PDF & Email