A Sheumais, a Sheonag.

Mìneachadh

Nuair a tha an t-ainm aig neach air a chleachdadh airson aire a tharraing, tha a a’ dol ron ainm (ach a-mhàin le a/e/i/o/u no f + a/e/i/o/u) agus tha an t-ainm ag atharrachadh aig an toiseach (ma tha an litir comasach air atharrachadh). Tha ainmean fhireannach ag atharrachadh aig an deireadh cuideachd ach chan eil ainmean bhoireannach:
  • a Sheumais, a Dhòmhnaill, a Chaluim, Aonghais, Fhionnlaigh, Ailein, Iain
  • a Sheonag, a Mhairead, a Shèonaid.
 Tha an aon phàtran air a chleachdadh le faclan eile seach ainmean dhaoine:
  • a bhalaich bhig, a chaileig bhig
  • a chaileagan, a chàirdean.
[Tha faclan boireannta ag atharrachadh aig an deireadh ged nach eil ainmean bhoireannach: A Sheonag ach A chaileig.] Gheibhear an riochd traidiseanta seo le àireamh bheag de fhaclan:
  • fhearaibh, a bhalachaibh.
 
Print Friendly, PDF & Email