A’ bruidhinn gu pearsanta

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson a bhith a’ bruidhinn gu pearsanta: Mi, thu/tu, e, i, sinn, sibh, iad.
 • Mise, thusa/tusa, esan, ise, sinne, sibhse, iadsan.                                         
 • Mi fhèin/fhìn, thu fhèin, e/i fhèin, sinn fhèin/fhìn, sibh fhèin, iad fhèin.
Tha mo cheann goirt.
 • Dh’fhàg i a seacaid.                                                                                                     
 • Mo chàr(-sa), do chàr(-sa), a chàr(-san), a càr(-se), ar càr(-ne), ur càr(-se), an càr(-san).
 • M’ ad, d’ fhàinne.
An càr agam
 • An taigh agad.  An t-seacaid aice.                                                                  
 • Agam(sa), agad(sa), aige(san), aice(se), againn(e), agaibh(se), aca(san).
Cas a’ bhalaich
 • Còta Chaluim.   Còta Maireid.
An leabhar aig a’ bhalach
 • An càr aig Calum.  An còta aig Màiread.
Tha càr ùr aig Calum.
 • Tha seacaid ghorm aig Catriona. 
 • Tha còta ùr agam.
‘S ann le Màiri a tha am baga sin.
 • An ann leis a’ bhoireannach sin a tha an còta seo?
 • An ann leatsa a tha e?
 • Tha a’ bhonaid sin le Uilleam.
Leam(sa), leat(sa), leis(-san), leatha(se), leinn(e), leibh(se), leotha(san). A bheil thu ag iarraidh lioft na mo chàr-sa? Còmhla rim bhràthair.  
Print Friendly, PDF & Email