Rudan

Aithghearrachd

Tha na faclan airson rudan (agus daoine) a’ leantainn nam pàtran a leanas: Tha am bòrd glan. [Faclan fireannta]
 • am bòrd, an cat
 • an sruth, am feadan
 • an t-aran, an t-òran
Tha leabhar air a’ bhòrd.
 • air a’ bhòrd, anns a’ chàr
 • air an t-sèithear, anns an t-sruth
 • leis an òrd, leis an fheadan
 • aig an doras, anns an sgioba
Tha an dràibhear ri taobh a’ chàir.
 • còta a’ bhalaich, earball a’ chait
 • fonn an òrain, a’ cluiche an fheadain
 • ri taobh an t–sèitheir
 • air cùl an dorais, ri taobh an teine
 • mullach an taighe
 • mullach taigh a’ bhodaich
 • doras càir, a’ dràibheadh càr
Tha a’ chaileag snog. [Faclan boireannta]
 • a’ bhròg, a’ chaileag
 • an uinneag, an uiseag
 • an fheòrag, an fheusag
 • an t-sràid, an t-sròn
 • an deoch, an tunnag
 • an luch, an sgoil
Tha am bèibidh a’ cluiche ris a’ phiseig.
 • air a’ bhròig
 • aig an uinneig
 • air an t-sràid
 • air an duilleig
Tha mi a’ cluinntinn clag na sgoile.
 • earball na muice
 • fuaim na sràide
 • solas na h-uinneig(e)
 • ugh tunnaig(e)
 • a’ glanadh uinneag
Peansailean, leabhraichean agus pinn [Còrr is aon rud]
 • adan, brògan
 • leabhraichean
 • balaich, cait, solais, pinn
 • bogsa mhaidsichean
 • preasa chupannan.
Tha na balaich a’ cluiche ball-coise.
 • na balaich – do na balaich
 • na h-adan – leis na h- adan
 • sàil nam brògan
 • taigh-beag nam balach
 • Radio nan Gàidheal
 
Print Friendly, PDF & Email