Tha e cho luath ri fiadh

Mìneachadh

Tha na pàtrain a leanas ag innse barrachd mu cò ris a tha rud no neach coltach no mun dòigh a tha gnìomhan air an dèanamh. Cho:
 • Tha e cho luath ri fiadh.                                                                                               
 • Chan eil Màiri cho math air seinn ri Zoe.                                                              
 • Bha e a’ dol cho luath ’s gun do thuit e.  
 • Tha mi cho acrach ’s a bha mi riamh
Ro, tuilleadh is:
 • Bha e a’ dol ro luath.                                                                                            
 • Ruith e tuilleadh is luath.
Anabarrach (fhèin), air leth, cianail, garbh, gu math, rud beag, meadhanach, sgrathail, sònraichte, uamhraidh, fìor, glè, sàr, eagalach, uabhasach:                                
 • Tha an t-àite sin uabhasach brèagha.                                                                   
 • Tha mi gu math toilichte.
 Gu math, an-diugh, idir:
 • Tha an obair a’ dol gu math.                                                                                 
 • Nì mi sin a dh’aithghearr.                                                                                  
 • Trobhad a-nall.
Ciamar:  gu cruaidh, gu h-èasgaith, (gu) luath, gu mall, gu sgiobalta, gu socair Cuin:  a-màireach, an ceartuair, an-dè, a-rithist, gu bràth, mu thràth, riamh Càite:  an seo, an sin, thall, a-bhos, a-null, a-nall, shìos, shuas, sìos, suas, a-staigh, a-muigh, a-steach, a-mach, air ais, air adhart Eile:  beagan, cus, idir, mar sin.  
Print Friendly, PDF & Email