Tha càr ùr aig Calum.

Mìneachadh

A bharrachd air a bhith air a chleachdadh ann an abairtean anns a bheil e ‘ceangailte’ ri facal (an càr agam, an leabhar aice) tha aig air a chleachdadh cuideachd ann an seantansan le tha, bha, bidh airson innse gum buin rud do chuideigin:
 • Tha càr ùr aig Calum.
 • Tha seacaid ghorm aig Catriona.
 • Tha còta ùr agam.
 • Tha tòrr CDan aca.
[Tha am pàtran seo ga chleachdadh nuair nach eil an t-alt (an/am, a’, an t-, na) leis an fhacal. Ma tha, tha ciall na seantans ag atharrachadh: San t-seantans ‘Tha an leabhar aig Ceit’ cha bhuin an leabhar do Cheit, ’s dòcha – dh’fhaodadh i a bhith dìreach ga chleachdadh. Dh’fhaodadh tu ràdh, ‘Tha an leabhar aig Ceit ach buinidh e do Mhàiri.’]                                                                                                                                                         Airson seantans a dhèanamh ag innse gum buin rud do chudeigin, tha le (ann an diofar riochdan) air a chleachdadh, mar as trice le ’s ann, an ann, chan ann:
 • ’S ann le Màiri a tha am baga sin.                                                                     
 • An ann leis a’ bhoireannach sin a tha an còta?
 • ’S ann le mo mhic a bhios am fortan seo uaireigin.
Agus le mi, thu
 • ’S ann leamsa a tha sin.                                                                                      
 • An ann leatsa a tha e?                                                                               
 • Leamsa a tha e.
 • Cò leis a tha e?        [Cò leis a bheil e?]
Leam(sa), leat(sa), leis(-san), leatha(se), leinn(e), leibh(se), leotha(san) Faodar le a chleachdadh le tha, bha, bidh a-mhàin ach chan eil seo cho cumanta:
 • Cò leis a tha a’ bhonaid sin?                                                                                 
 • Tha i le Uilleam.
 • Tha i leamsa.
 
Print Friendly, PDF & Email