Measgachadh

Aithghearrachd

Bithibh sàmhach!
 • Bi, bithibh.                                                                                                                 
 • Cuir, cuiribh.
 • Bitheamaid/biomaid, cuireamaid.                                                         
 • Bitheadh, cuireadh.
Thig an seo, a Sheumais.
 • A Dhòmhnaill, Uilleim, Fhearchair.                                                                       
 • A Sheonag, a Mhàiri.                                                                                                    
 • A bhalaich bhig.                                                                                                             
 • A chaileagan, a bhalachaibh.
Seo an CD a gheall mi dhut.
 • Seo, sin, siud                                                                                                                
 • Seo an t-àite ceart.                                                                                                    
 • Bha siud math.
 • Seo, sin, ud.                                                                                                                   
 • An duine sin.                                                                                                               
 • Tha iad seo glè mhath.
Aon, dhà, tri …
 • Aon pheansail.                                                                                                              
 • Dà chaileag bheag.
 • Aonan/a h-aon, a dhà, a trì, a ceithir …
 • Ceithir busaichean.                                                                                                
 • Ochd sgillinn.
 • Trì deug notaichean.                                                                                       
 • Fichead agus a trì notaichean.
 • Ceathrad mionaid.                                                                                         
 • Ceathrad agus a còig mionaidean.
 • Dithis, trìuir, ceathrar …
 • A’ chiad, an dara/dàrna, an treas, an ceathramh …
 
Print Friendly, PDF & Email