A’ cur cuideam air rud

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson cuideam a chur air rud: ‘S e Iain a bhris an cupa.                                                                                               
  • An e an tidsear a thuirt sin riut?  ‘S e/chan e.
‘S ann dubh a tha falt Anna, chan ann ruadh.                                            
  • ‘S ann an sin a thachair e.                                                                             
  • An ann a’ magadh orm a tha thu?                                                                               
  • An ann air a’ bhus a chaidh thu dhachaigh? ‘S ann/chan ann.
Bha dùil agam a dhol ann ach ‘s ann a chaidh mi dhachaigh.           
  • An àite a dhol dhachaigh tràth, ‘s ann a chaidh mi chun a’ chèilidh.
 
Print Friendly, PDF & Email