Nì/an dèan/cha dèan – Cluinnidh/an cluinn/cha chluinn

Mìneachadh

Tha caochladh dhòighean anns a’ Ghàidhlig air innse mu rudan a thachras às dèidh seo.  ’S e aon dhiubh a bhith a’ cleachdadh nan riochdan a leanas de fhaclan gnìomh neo-riaghailteach mar dèan no faic (ie an fheadhainn nach eil a’ leantainn pàtran àraidh):
 • abair
their/an abair/chan abair/a dh’abras
 • beir
beiridh/am beir/cha bheir/a bheireas
 • can
canaidh/an can/cha chan/a chanas
 • cluinn
cluinnidh/an cluinn/cha chluinn/a chluinneas
 • dèan
nì/an dèan/cha dèan/a nì
 • faic
chì/am faic/chan fhaic/a chì
 • faigh
gheibh/am faigh/chan fhaigh/a gheibh
 • rach
thèid/an tèid/cha tèid/a thèid
 • ruig
ruigidh/an ruig/cha ruig/a ruigeas
 • thig
thig/an tig/cha tig/a thig
 • thoir
bheir/an toir/cha toir/a bheir  
Print Friendly, PDF & Email