Skip to content

Nì/an dèan/cha dèan – Cluinnidh/an cluinn/cha chluinn

Mìneachadh

Tha caochladh dhòighean anns a’ Ghàidhlig air innse mu rudan a thachras às dèidh seo.  ’S e aon dhiubh a bhith a’ cleachdadh nan riochdan a leanas de fhaclan gnìomh neo-riaghailteach mar dèan no faic (ie an fheadhainn nach eil a’ leantainn pàtran àraidh):

 • abair

their/an abair/chan abair/a dh’abras

 • beir

beiridh/am beir/cha bheir/a bheireas

 • can

canaidh/an can/cha chan/a chanas

 • cluinn

cluinnidh/an cluinn/cha chluinn/a chluinneas

 • dèan

nì/an dèan/cha dèan/a nì

 • faic

chì/am faic/chan fhaic/a chì

 • faigh

gheibh/am faigh/chan fhaigh/a gheibh

 • rach

thèid/an tèid/cha tèid/a thèid

 • ruig

ruigidh/an ruig/cha ruig/a ruigeas

 • thig

thig/an tig/cha tig/a thig

 • thoir

bheir/an toir/cha toir/a bheir

 


Print Friendly, PDF & Email

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig 2024