Tha an rabhadh air a sgrìobhadh ann an dearg.

Mìneachadh

Tha grunn dhòighean eile ann a ghabhas cleachdadh airson innse gun deach (no gun tèid) rudeigin a dhèanamh air rud no neach. Tha am pàtran a leanas stèidhte air tha, bha, bidh còmhla ri air agus faclan gnìomh leithid sgrìobhadh no cumail:
 • Tha an rabhadh air a sgrìobhadh ann an dearg.                                         
 • Tha na leabhraichean air an cumail anns a’ phreasa sin.                 
 • Tha mi air mo leòn.
[Tha rabhadh agus a a’ co-fhreagairt air a chèile sa chiad seantans, na leabhraichean agus an san dara seantans agus mi agus mo san tè mu dheireadh.] Tha an ath phàtran stèidhte air tha còmhla ri gam, gad, ga, ga h-, gar, gur, gan/gam agus faclan gnìomh leithid sàrachadh no fliuchadh:
 • Tha thu gad shàrachadh fhèin.                                                                   
 • Tha sibh gar fliuchadh.
 • Tha na dorsan gam peantadh.
[Tha thu/gad a’ co-fhreagairt a chèile sa chiad seantans, sibh/gar san dara tè agus na dorsan agus gam san t-seantans mu dheireadh. Uaireannan tha gam agus gad air an ràdh mar dhà fhacal: ga mo, ga do.] Mu dheireadh, tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh ann an suidhichidhean àraidh: Gabh:
 • Cha ghabh sin dèanamh.                                                                                    
 • Cha ghabh e ithe.
Dèante:
 • Dh’fhàgte a-muigh e fad na h-oidhche.                                                             
 • Tha sin sgrìobhte san leabhar.
Tha + ri/gun:
 • Tha tòrr ri dhèanamh.                                                                                            
 • Tha tòrr dhaoine againn ri fhaicinn.
 • Tha tòrr gun dèanamh fhathast.
Faod/feum:
 • Faodar na solais a chur dheth.                                                                     
 • Feumar an rùm a sgioblachadh.
 
Print Friendly, PDF & Email