Tha

Mìneachadh Tha caochladh dhòighean sa Ghàidhlig air innse mu rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo.  ’S e fear dhiubh a bhith a’ cleachdadh:
 • tha, a bheil, chan eil.
Tha an riochd tha air a chleachdadh nuair a tha e leis fhèin aig toiseach seantans (no clàs) no nuair nach eil a’ tighinn roimhe ach faclan mar:
 • cò/dè/cuin a/carson a/ciamar a? (no an leithid)
 • ma, ged a, mar a, nuair a, fhad ’s a, on a, a (no an leithid)
Mar eisimpleir:
 • Tha thu ann.
 • Ciamar a tha fhios agad?
 • Ged a tha e beag, tha e glè làidir (ie eisimpleir de tha ann an ‘clàs’)
Tha an riochd a bheil air a chleachdadh gus faighneachd co-dhiù a tha rud ann no nach eil:
 • A bheil an t-uisge ann?
Tha bheil air a chleachdadh cuideachd ann an suidhichidhean leithid:
 • Càit a bheil do leabhar?
 • Sin far a bheil mi a’ fuireach.
 • Sin am fear aig a bheil iuchair an talla.
Tha an riochd eil air a chleachdadh airson a ràdh nach eil rud a’ tachairt:
 • Chan eil an t-uisge ann.
Tha e cuideachd air a chleachdadh airson faighneachd na ceist:
 • Nach eil fhios agad?
 
Print Friendly, PDF & Email