Skip to content

Tha

Mìneachadh

Tha caochladh dhòighean sa Ghàidhlig air innse mu rudan a tha a’ tachairt aig an àm seo.  ’S e fear dhiubh a bhith a’ cleachdadh:

 • tha, a bheil, chan eil.

Tha an riochd tha air a chleachdadh nuair a tha e leis fhèin aig toiseach seantans (no clàs) no nuair nach eil a’ tighinn roimhe ach faclan mar:

 • cò/dè/cuin a/carson a/ciamar a? (no an leithid)
 • ma, ged a, mar a, nuair a, fhad ’s a, on a, a (no an leithid)

Mar eisimpleir:

 • Tha thu ann.
 • Ciamar a tha fhios agad?
 • Ged a tha e beag, tha e glè làidir (ie eisimpleir de tha ann an ‘clàs’)

Tha an riochd a bheil air a chleachdadh gus faighneachd co-dhiù a tha rud ann no nach eil:

 • A bheil an t-uisge ann?

Tha bheil air a chleachdadh cuideachd ann an suidhichidhean leithid:

 • Càit a bheil do leabhar?
 • Sin far a bheil mi a’ fuireach.
 • Sin am fear aig a bheil iuchair an talla.

Tha an riochd eil air a chleachdadh airson a ràdh nach eil rud a’ tachairt:

 • Chan eil an t-uisge ann.

Tha e cuideachd air a chleachdadh airson faighneachd na ceist:

 • Nach eil fhios agad?

 


Print Friendly, PDF & Email

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig 2024