Chaidh/an deach(aidh)/cha deach(aidh)

Mìneachadh

Tha caochladh dhòighean sa Ghàidhlig air innse mu rudan a thachair ron a seo, mar eisimpleir a bhith a’ cleachdadh nan riochdan a leanas de na faclan gnìomh neo-riaghailteach (ie an fheadhainn nach eil a’ leantainn a’ phàtrain àbhaistich):
  • abair/can thuirt (thubhairt)/an tuirt/cha tuirt
  • beir rug/an do rug/cha do rug
  • cluinn chuala/an cuala/cha chuala
  • dèan rinn/an do rinn/cha do rinn
  • faic chunnaic/am faca/chan fhaca
  • faigh fhuair/an d’ fhuair/cha d’ fhuair
  • rach chaidh/an deach/cha deach
  • ruig ràinig/an do ràinig/cha do ràinig
  • thig thàinig/an tàinig/cha tàinig
  • thoir thug/an tug/cha tug.
 
Print Friendly, PDF & Email