Eisimpleirean

Facal gnìomh

An rud a thachair

an/an do, cha do/chan, gun do …

abair/can Thuirt thu cus. An tuirt e dad riut?  Cha tuirt.
beir Rug e air làimh orm. An do rug thu air a’ bhus?  Cha do rug.
cluinn Chuala mi mun sin. An cuala tu fuaim?   Cha chuala.
dèan Rinn thu gu math. Thuirt e gun do rinn e an dealbh.
faic Chunnaic mi am prògram sin. Am faca tu iad?   Chan fhaca mi càil.
faigh Fhuair mi leabhar ùr. An d’ fhuair thu càil?  Cha d’ fhuair.
rach/theirig Chaidh e dhachaigh tràth. Sin far an deach mo leòn.  Cha deach.
ruig Ràinig am parsail gu sàbhailte. Cha do ràinig e fhathast.
thig Thàinig e air ais an-diugh. An tàinig am bus?  Cha tàinig.
thoir Thug e dhomh preusant. An tug iad dad dhut?  Cha tug.
Print Friendly, PDF & Email