Skip to content

Cò ris a tha rud no neach coltach

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson innse cò ris a tha rud no neach coltach:

Tha am balach beag

 • Tha am balach beag.
 • Tha a’ chaileag mòr. 
 • Tha na trèanaichean luath.

Balach beag, nighean mhòr

 • Leis a’ bhalach bheag, anns a’ bhùth mhòir.                                                     
 • Earball a’ chait chaoil.
 • Ri taobh na h-uinneig bhig/na h-uinneige bige.
 • Caileagan mòra, balaich bheaga.

Droch chuilean!

 • Droch, deagh, an-ath, corra, fìor, seann, prìomh bhaile.                          
 • Deagh dhuine, an-ath-sheachdain.
 • A h-uile, iomadach, iomadh.
 • Gach balach, iomadach latha.

Tha Calum nas fheàrr na Roy air seinn ach ‘s e Roy as fheàrr air ruith.

 • Tha criogaid nas fheàrr na ball-coise.
 • Nas motha, nas lugha, nas fhasa, nas miosa, nas luaithe, nas gile.
 • ‘S e Màiri as fheàrr air seinn.
 • Na bu mhotha, na b’ fheàrr, na b’ àirde.                                                                
 • A bu mhotha, a b’ fheàrr, a b’ àirde.

Tha e cho luath ri fiadh.

 • Bha e a’ dol cho luath ‘s gun do thuit e.
 • Bha e a’ dol ro luath.
 • Tha e uabhasach math air cluiche.                                                                         

Air leth, glè, anabarrach (fhèin), gu math, sgràthail, uaraidh, cianail, garbh.

 • Tha e a’ dol gu math.                                                                                                   

Gu mall, a-màireach, a-rithist, an seo, a-staigh, air ais, idir, mar sin.

 


Print Friendly, PDF & Email

© Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig 2024