Bi, bithidh.

Mìneachadh

Tha na riochdan a leanas de na faclan gnìomh air an cleachdadh airson òrdugh (no iarrtas) a thoirt seachad:

 • bi (ri aon), bithibh (ri còrr is aon)
 • Bi modhail!
 • Bithibh foighidneach.

Agus le cuir:

 • cuir (ri aon), cuiribh (ri còrr is aon).
 • Cuir post-dealain thuca.
 • Cuiribh dhibh ar còtaichean.

Tha na riochdan seo a’ gabhail a-steach sinn:

 • bitheamaid/biomaid, cuireamaid
 • Bitheamaid taingeil.
 • Dèanamaid adhradh.
[Chan eil iad seo air an cleachdadh ach ann an suidhichidhean foirmeil, leithid adhradh.]

Tha an riochd seo air a chleachdadh airson òrdugh (no iarrtas) a thoirt do chuideigin seach an neach ris a bheilear a’ bruidhinn

 • Cuireadh iad ceist a-steach thugainn agus bheir sinn dhaibh freagairt.
[Chan eil an riochd seo cumanta.]

Canar am freumh ris an riochd òrdanachaidh de fhaclan gnìomh mar cuir, fàg, dèan. Tha seo a chionn is gun gabh mòran de na riochdan eile a dhèanamh leotha, a’ leantainn nam pàtran seo:

 • cuir – chuir, cuiridh, (a) chuireas
 • dùin – dhùin, dùinidh, (a) dhùineas
 • èist dh’èist, èistidh, (a) dh’èisteas
 • fuirichdh’fhuirich, fuirichidh, (a) dh’fhuiricheas.

 

 


Print Friendly, PDF & Email