Ag innse dè tha ann an rud no neach

Aithghearrachd

Tha na pàtrain a leanas air an cleachdadh airson innse dè tha ann an rud no neach: Is, is e, ‘s e, an e, chan e. ‘S e Iain an dorsair.                                                                                     
  • Is mise Màiri. 
  • ‘S e Seumas mo bhràthair.
  • ‘S e Dùn Èideann am baile as brèagha ann an Alba.
‘S e poileas a tha ann am Mata.                                                                        
  • ‘S e Sgitheanach a tha anns an duine sin.
  • ‘S e eaglais a bha san togalach sin uaireigin.
  • ‘S e dorsair a tha annam.
Annam, annad, ann, innte, annainn, annaibh, annta. Bu, b’ e, am bu, am b’ e, cha bu, cha b’ e.                                                    
  • B’ e/’S e … dannsair a bha innte nuair a bha i òg.
Tha e na iasgair a-nise.                                                                                  Nam/na mo, nad/na do, na (e), na/na h- (i), nar, nur, nan/nam  
Print Friendly, PDF & Email