’S e feòrag a tha ann

Mìneachadh

’S e am pàtran a leanas an dòigh as cumanta air a ràdh dè tha ann an rud no neach:
 • ’S e poileas a tha ann am Mata.
 • ’S e Sgitheanach a tha anns an duine sin.
 • ’S e eaglais a bha anns an togalach sin uaireigin.
Tha an rud no neach mu bheil an t-seantans (Mata, an duine, an togalach) an-còmhnaidh san àite mu dheireadh agus am mìneachadh (poileas, Sgitheanach, eaglais) anns a’ chiad phàirt (ron a). [Tha anns an/anns a’ mar as trice air an giorrachadh gu san/sa: ’S e eaglais a bha san togalach sin uaireigin, ’S e saighdear a bha sa bhodach nuair a bha e òg.] Nuair is ann mu mi, thu, e, i, sinn, sibh, iad a tha an seantans, tha na faclan a leanas air an cleachadh:
 • annam (mi)
 • annad (thu)
 • ann (e)
 • innte (i)
 • annainn (sinn)
 • annaibh (sibh)
 • annta (iad).
Mar eisimpleir:
 • ’S e e dorsair a tha annam.
 • ’S e pìobairean a tha annta.
[Faodar b’ e, b’ e, cha b’ e a chleachdadh airson an àm a chaidh seachad – me, B’ e eaglais a bha san togalach – ach chan eil seo cumanta. Tha ’s e air a chleachdadh cuideachd airson barrachd air aon rud: ‘S e iasgairean a bha ann am Peadar agus Anndra.]  
Print Friendly, PDF & Email