Eisimpleirean

Colbh 1

Colbh 2

Colbh 3/4

Rugadh
Thogadh
Cha togar

e
an taigh
an sgoil ùr

ann an New York.
o chionn fichead bliadhna.
airson còig bliadhna eile.

Chaidh/Thèid

na h-uinneagan
an sùgh
an litreachadh
mo chòta
an dòigh sin

a bhristeadh.
òl.
a cheartachadh.
a fhliuchadh
fheuchainn.

Chaidh/Thèid

mo
do

a


a h-
a
ar
ar n-
ur
ur n-
am
an

chumail.
leòn.
fhàgail an seo.
bristeadh.
aithneachadh.
fhaicinn.
òl.
faicinn.
cumail.
aithneachadh.
faicinn.
aithneachadh.
bristeadh.
càradh.

(mi)
(thu)
(e)
(i)
(e)
(e)
(i)
(i)
(sinn)
(sinn)
(sibh)
(sibh)
(iad)
(iad).

Tha/bha/bidh

mi/thu
an sgeulachd
am balach
e
sinn/sibh
iad
na leabhraichean

air

mo/do shàrachadh.
a ceartachadh.
a shàrachadh
a leòn.
ar/ur sàrachadh.
am fàgail/an togail.
an cumail an sin.

Tha/bha/bidh

e
i
iad

ga
ga
gam

shàrachadh.
sàrachadh.
fliuchadh.

Cha ghabh

sin
e
i
na rudan sin

creidsinn.

Dh’fhàgte a-muigh
Tha
e
an sgeulachd
fad na h-oidhche
sgrìobhte agam.
Tha/bha/bidh

mòran
tòrr dhaoine
beag

ri
(againn) ri
gun

dhèanamh.
fhaicinn.
dèanamh fhathast.

Faodar
Feumar

na solais
an rùm

a chur dheth.
a sgioblachadh.

Print Friendly, PDF & Email