Obair ìre 2

Tha an rabhadh air a sgrìobhadh ann an dearg. Tha mi air mo leòn. Tha thu gad shàrachadh fhèin. Cha ghabh sin dèanamh. Dh’fhàgte a-muigh e fad na h-oidhche. Chan eil mòran ri dhèanamh. Faodar na solais a chur dheth.

Cothroman ann an cànan a’ chlas airson eisimpleirean a thoirt don chloinn air structaran

Aig toiseach an latha, cuir suas liosta de na tha aca ri dhèanamh an latha sin, fon tiotal; Ri dhèanamh an-diugh

Theirig tron liosta còmhla ris a’ chloinn, gach latha, a’ faighneachd; “Dè th’agaibh ri dhèanamh an-diugh?”

 

 


 

Image: Bonnie Prince CharlieOrain

Mo Rùn Geal Òg

Och a Theàrlaich òig Stiùbhairt,

‘s e do chùis rinn mo lèireadh;

thug thu uam gach nì bh’ agam

ann an cogadh nad adhbhar;

cha chrodh is cha chaoraich

tha mi caoidh ach mo chèile,

ged a dh’fhàgte mi ‘m aonar

gun sian san t-saoghal ach lèine,

Mo rùn geal òg.

 

Bu tu ‘m fear mòr bu mhath cumadh

od mhullach gud bhrògan

bha do shlios mar an eala

‘s blas na meal’ air do phògan,

d’ fhalt dualach, donn, lurach

mu do mhuineal an òrdugh,

‘s e gu cam-lubach, cuimir,

‘s gach aon toirt urraim da bhòidhchead,

Mo rùn geal òg.

 

Bu tu ‘m fear slinneanach letheann,

bu chaoile meadhan ‘s bu dealbhaich;

cha bu tàillear gun eòlas

dhèanadh còta math geàrr dhut,

no dhèanadh dhut triubhais

gun bhith cumhang no gann dhut:

mar gheala-bhradain do chasan

led gheàrr-osan mud chalpa,

Mo rùn geal òg.

 

Och nan och, gur mi bochdag,

‘s mi làn osnaich an-còmhnaidh

chaill mi dùil ri thu thighinn,

thuit mo chridhe gu dòrtadh;

cha tog fidheall no clàrsach,

pìob no tàileasg no ceòl e –

nis o chuir iad thu ‘n tasgadh,

cha dùisg caidreabh duin’ òg mi.

Mo rùn geal òg.

 


Gnìomhan

Dràma

“Gabhadh e cleachdadh airson..”

Thoir a-steach rudan annasach dhan a’ chlas mar iuchair, pìos rùsg craoibhe, clòimh, m.s.a.a. Thoir aon do gach bhuidheann bheag. Feumaidh iad smaoineachadh air cleachdaidhean ùra air an son, a’ cleachdadh pàtran na seachdain.

“Gu ruige seo, bha seo air a chleachdadh airson…… ach, gabhadh e cleachdadh ……”

 

Leudachadh

Thoir rudan àbhaisteach dhan a’ chloinn mar spàin, peansail, paipear-naidheachd, botal uisge m.s.a.a.

Ag obair le caraid, far a bheil aon sgoilear às a’ phlanaid seo agus am fear eile à planaid eile. Feumaidh iad còmhradh a dhèanamh, a’ mìneachadh ciamar a tha an rud aca air a chleachdadh air na diofar phlanaidean aca. Faodaidh iad ceistean fhaighneachd dha chèile.

“Air a’ phlanaid agamsa, tha seo air a chleachdadh airson ….”

 


 

Tha mi deiseil, am faod mi cluich?

Tha Murchadh a’ smaoineachadh gu bheil e air crìoch a chur air obair gu lèir, ach chan eil an tidsear ro chinnteach! Lìon na beàrnan, a’ leantainn pàtran na seachdain.

 

Ceartaich na mearachdan. Tha na mearachdan air an ceartachadh.
Sgrìobh trì paragrafan.  
Tarraing mapa de dh’Alba.  
Tog na leabhraichean.  
Lorg na pinn.  
Cuir a-mach na leabhraichean-teacs.  

 

Pàipear-naidheachd

Tha am pàtran seo freagarrach airson artaigil paipear-nàideachd a sgrìobhadh.

Faic stuthan teagaisg https://storlann.co.uk/mirean/clar-amais-2/ag-innse-mu-rudan-a-thachair-ron-a-seo/tha-e-air-tilleadh/ cuideachd.

 

 

Print Friendly, PDF & Email