Obair ìre 2

adan, brògan, sràidean; càraichean, litrichean; balaich, solais, pinn; ri balaich, bogsa mhaidsichean; na balaich, na h-adan; do na bodaich, le na h-adan; taigh-beag nan gillean; Radio nan Gàidheal

A’ faicinn phàtrain ann am faclan

Ag obair còmhla ri caraid, iarr air na sgoilearan na facail airson còrr is aon rud , bho na leabhraichean leughaidh aca, a sgrìobhadh sìos air pìosan beaga pàipeir. (Faodaidh tu seo a dhèanamh mar chlas ged a tha diofar bhuidhnean air diofar leabhraichean.)

Nuair a tha iad deiseil dhen sin, dèan colbhan air a’ bhòrd gheal. Iarr air a’ chiad dithis aon de na faclan aca, me nigheanan. Cuir –(e)an  aig mullach a’ chiad  cholbh agus faighnich dha na buidhnean eile a bheil facail aca a’ crìochnachadh leis an aon phàtran. Faodaidh iad tighinn suas agus na pìosan pàipeir a chur anns a’ cholbh sin le blu-tac.

Iarr air na buidhnean diofar dheiridhean agus cùm a’ dol mar seo.

me

-(e)an

-(a)ichean

-(e)annan

-(a)idhean

Gu tur eadar-dhealaichte

nigheanan
brògan
mucan
taighean 
càraicheandùthchannancogaidhean
gàraidhean
coin
beanntan 

 

msaa

 

Leudachadh

Ann am buidhnean beaga, iarr orra facail eile a sgrìobhadh sìos airson an cur ris gach colbh.

 

Print Friendly, PDF & Email