Obair Ìre T

adan, brògan, sràidean; càraichean, litrichean; balaich, solais, pinn; ri balaich, bogsa mhaidsichean; na balaich, na h-adan; do na bodaich, le na h-adan; taigh-beag nan gillean; Radio nan Gàidheal

Òrain agus Rannan (Dè thuirt thu?)

Na maragan aig Ruairidh
Mamaidh aig a’ chucair (bonnaich, sgonaichean)
Aon chorrag bheag (corragan)
Spòrs le do chorragan
Làmhan anns a’ bhùrn
Cuir do làmhan air do cheann
Suath do bhoisean
Cluasan, sùilean, sròn is beul
Tha bonaid orm a-nis (brògan)
Cuir ort do stocainnean
Bòtannan dearg
Anns a’ pholl (miotagan, stocainnean, brògan)
Càit a bheil na dèideagan?
A Mhàiri (currain, flùraichean, ròsan)
Chaidh sinn a bhuain na mònach
Còig uighean ann am basgaid
Noah ’s a bhean ’s a mhic
Dè tha anns a’ bhogsa? (cairtean)
Anns a’ chidsin (cèicichean, briosgaidean, sgonaichean)
Flùraichean is ròsan
Cuibhlichean a’ bhus
Gealach ùr is rionnagan
Bùth MhicAmhlaidh (ceuman, leuman)
Congrinero (cluasan, ciabhagan, spògan)
Còig luchainn bheaga gheala)
I bhì a-da (piseagan)
Tha sìol beag fon talamh (frasan, gathan, lusan, flùraichean)
Dè chì mi le mo shùil (flùran, lusan, duilleagan)
Tro na flùraichean
Crathaidh mi mo làmhan (casan)
Dùin do shùilean

 

Am fac’ thu na fèidh

Am fac’ thu na fèidh gu lèir, a Bhoireagain?
Am fac’ thu na fèidh, a Theàrlaich?
Am fac’ thu na fèidh gu lèir, a Bhoireagain?
Suas gu mullach Cnoc Mhàrtainn?
Am fac’ thu na fèidh gu lèir, a Bhoireagain?
Am fac’ thu na fèidh, a Theàrlaich?
Am fac’ thu na fèidh gu lèir, a Bhoireagain?
Suas gu mullach Cnoc Mhàrtainn?

Ruidhlidh Boireagan, dannsaidh Boireagan
Ruidhlidh Boireagan, Theàrlaich
Ruidhlidh Boireagan, dannsaidh Boireagan
Ruidhlidh Boireagan, Theàrlaich
Ruidhlidh Boireagan, dannsaidh Boireagan
Ruidhlidh Boireagan, Theàrlaich
Aran is ìm dhomh fhìn’s do Bhoireagan
Suas gu mullach Cnoc Mhàrtainn

 

Print Friendly, PDF & Email