Obair ìre 3

Bhithinn, bhiomaid/bhitheamaid, bhiodh e/i/sinn/sibh/iad. Bhiodh/am biodh/gum biodh/cha bhiodh. Bhithinn a’ dol dhan sgoil air a’ bhus mus d’fhuair sinn càr. Chuireadh.

Gnìomhan

Dè dhèanadh tu?

Faodaidh sibh seo a dhèanamh mar chòmhradh no mar sgrìobhadh.

Inns dhaibh suidheachadh agus faighnich dhaibh dè dhèanadh iad anns an t-suidheachadh sin.

me

“Dè dhèanadh tu nan robh thu air cùl na stèidse aig consairt mòr?”

Dè dhèanadh tu?

 

Slàinte

Dè dhèanadh tu nam biodh do charaidean uile ag òl deoch-làidir?

Dè dhèanadh tu nan iarradh cuideigin ris an robh thu a’ bruidhinn ann an seòmar-còmhraidh (chatroom) coinneachadh riut?

 

Leudachadh

Airson beagan spòrs!

Air pìos pàipeir, bidh a h-uile duine a’ sgrìobhadh ceist, “Dè dhèanadh tu …?” Feumaidh iad am pìos pàipeir seo a phasgadh agus a thoirt do chuideigin eile.  An uair sin feumaidh iad sgrìobhadh sìos freagairt dhan ceist aca fhèin. Gheibh iad freagairtean neònach mar a leanas!

me

“Dè dhèanadh tu nan tuiteadh tu dhan amar-snàmh?

“Chaidlinn.”

“Dè dhèanadh tu nan tachradh tu ris a’ bhanrigh?”

“Leumainn a-mach cho luath ’s a b’ urrainn dhomh.”

“Dè dhèanadh tu nam biodh tu a’ faireachdainn sgìth?”

Chanainn, “Hallò”!

 


Measadh

Sgrìobh paragraf no dhà air:

Nan robh còig ràithean ann, cò ris a bhiodh a’ chòigeamh ràith coltach?

Feumaidh na sgoilearean pàtran na seachdain a chleachdadh.

 


Òrain

Dhèanainn Sùgradh

Sèist

Dhèannain sùgradh ris an nighinn duibh

’N dèidh dhomh èirigh anns a’ mhadainn

Dhèannain sùgradh ris an nighinn duibh

Dhèannain sùgradh ris a’ ghruagaich

Nuair a bhiodh an sluagh nan cadal.

sèist

Dhèannain sùgradh an àm dùsgaidh

‘N àm na siùil a bhith gam pasgadh.

sèist

Diluain an dèidh Didòmhnaich

Dh’fhalbh sinn le Seònaid à Arcaibh

sèist

Riof ga ceangal ‘s riof ga fuasgladh

muir ma gualainn, fuaim is fead oirr’.

sèist

Null ma Chaolas na Ròimh

b’ fheudar dhuinn am bom a leasadh.

sèist

Null ma chaolas na Fraing

Maide na làimh is gaoth ga greasadh .

sèist

Dh’fheumadh pòrsan thigh’nn à bùth dhi

Ged a bhiodh e crùn an cairteal.

sèist

Ged a bhiodh e crùn an òirleach

Dh’fheumadh pòrsan dheth thigh’nn dhachaigh.

 

 

Print Friendly, PDF & Email