Eisimpleirean

bhithinn …

am/an

cha/chan

thuirt e …

bhithinn (mi) am bithinn cha bhithinn gum bithinn
bhiomaid (sinn) am biomaid cha bhiomaid gum biomaid
bhiodh/bhitheadh am biodh cha bhiodh gum biodh
chuirinn (mi) an cuirinn cha chuireadh gun cuirinn
chuireamaid (sinn) an cuireamaid cha chuireamaid gun cuireamaid
chuireadh an cuireadh cha chuireadh gun cuireadh
dh’itheadh an itheadh chan itheadh gun itheadh
dh’fhuiricheadh am fuiricheadh chan fhuiricheadh gum fuiricheadh
sguireadh an sguireadh cha sguireadh gun sguireadh
Print Friendly, PDF & Email