Obair ìre 1

Tha mi nam riuth; A bheil sibh nur suidhe?; Nam, nad, na, na h-, nar, nur, nan/nam

Cothroman ann an cànan a’ chlas airson eisimpleirean a thoirt don chloinn air structaran

 A bheil sibh uile nur suidhe?

Cleachd an structar seo gu tric.


Gnìomhan

Seantansan

Lorg am facal ceart airson crìoch a chur air gach seantans

 

Graphic: One girl sitting, one girl lying on floor

 

Tha Maìri na ________.                                                             Tha Anna __laighe.

SUIDHE no SHUIDHE?

Graphics: Sheep amd Teacher with Pupil

Tha a’chaora na __________.                                                Tha Maìri na __________.

SEASAMH no SHEASAMH?                                             Tha an tidsear na __________.

SUIDHE no SHUIDHE?
SEASAMH no SHEASAMH

Msaa…


Geama: tha sibh nur…

Aon duine na sheasamh le chùl ris a’ chlas. Feumaidh càch aontachadh dè nì iad (suidhe, seasamh, laighe, ‘cadal’ msaa). Feumaidh a’ chiad duine feuchainn ri obrachadh a-mach dè rinn iad le bhith ag èisteachd riutha. Canaidh e no i ‘Tha sibh nur X’ agus canaidh iadsan ‘Tha. Tha sinn nar X’ no ‘Chan eil. Chan eil sinn nar X.’ Faodaidh a’ chiad duine feuchainn aon turas eile mur eil e/i ceart a’ chiad triop.

Msaa…


Cothroman tar-curraicealam

Sgeulachd: Nighean Bheag a’ Chòta Dheirg

Inns an sgeulachd (thu fhèin no a’ chlann), a’ cleachdadh fhaclan is structaran mar gu h-àrd, me ‘bha i na cadal’; ‘dh’fhalbh i na ruith’; ‘bha i na laighe’

 

Print Friendly, PDF & Email