Eisimpleirean

tha

mi, thu …

nam …

Gnìomh

Tha/an robh/cha robh

mi

nam

shuidhe, sheasamh, ruith, laighe, shìneadh, chadal, dhùisg, stad, chabhaig.

na mo

thu

nad

na do

e

na

i

na

suidhe, seasamh, ruith, laighe, sìneadh, cadal, dùisg, stad, cabhaig.

sinn

nar

sibh

nur

iad

nan

Print Friendly, PDF & Email