Skip to content

Fàilte gu Gàidhlig ann an Alba

Tagh cuspair bhon phannal gu h-ìosal airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu Ghàidhlig ann an Alba,
Eachdraidh na h-Alba agus na Gàidheil.

CfE – Eòlasan agus Builean

Measadh

Bhiomaid toilichte na beachdan, na molaidhean, na draghan no na duilgheadasan agad le rud sam bith a chluinntinn gus an urrainn dhuinn leasachadh a dhèanamh.