Skip to content

Rìghrean na h-Alba

Rìghrean na h-Alba

Sliochd Rìoghail Caluim a’ Chinn Mhòir

Crown / Standard

Calum a’ Chinn Mhòir

Calum III
(Máel Coluim mac Donnchada)
Rìgh na h-Alba
1058 – 1093

Family tree device

Ingibjörg

banntrach
Thorfinn Mhòir,
Iarla Arcaibh

Donnchadh II
Dòmhnall
Calum

Mairead

Naomh Mairead
(Mairead nam Mallachd)

Eideard
Edmund
Edgar
Ethelred
Alasdair I
Edith no Matilda
Daibhidh I
Màiri

king-and-queen