Skip to content

Colm Cille

St Columba / Colm Cille

Rugadh Colm Cille mu AD 521 ann an Iar-Thuath Dhùn nan Gall.

Tha an t-ainm Colm Cille, no Columba ann an Laideann, a’ ciallachadh calman.

Tha cliù aige mar an neach a thug an creideamh Crìosdail a dh’Alba.

Mu AD 563, thàinig Colm Cille agus dusan companach a Cheann Tìre an Earra-Ghàidheal.

Bha e furasta faighinn a dh’Eilean Ì bho thìr-mòr na h-Èireann agus na h-Alba le bàta.

Rinn iad an dachaigh ann an Eilean Ì, a bha aig an àm sin na pàirt de Dhalriata, rìoghachd Ulaidh.

Illustration: Manuscript, Iona Abbey
Scotland and Ireland

Stèidhich e Abaid Ì.

Dh’fhàs Abaid Ì cudromach mar ionad airson creideamh, foghlam agus ealain.

Tha Eilean Ì na eilean naomh agus tha iomradh air mar àite-breith a’ chreideimh Chrìosdail ann an Alba.

An dèidh dha seatlaigeadh air an eilean, thòisich Colm Cille a’ toirt air a’ mhòr-chuid den t-sluagh phàganach ann an Alba agus ann an ceann a tuath Shasainn tionndadh chun a’ chreideimh Chrìosdail.

Illustration: Iona Abbey

A rèir aithris, aig aon àm bha cuid de chnàmhan Cholm Cille no nì a’ buntainn dha anns an taisealan, a tha ann bho mu AD 750.

Tha an obair-cheàirde agus an obair chruthachail aige ri fhaicinn ann an Leabhar a’ Cheannanais agus ann an Soisgeulan an Eilein Naoimh.

Tha cuimhne air Colm Cille mar sgrìobhadair, bàrd agus sgrìobhaiche.

Chaochail Colm Cille ann an Eilean Ì sa bhliadhna AD 597 agus chaidh a thiodhlacadh leis na manaich aige san abaid a stèidhich e fhèin.

Eilean Ì
Eilean Ì

Luchdachaidhean a-nuas

Glencolmcille, Dùn nan Gall
Glencolmcille, Dùn nan Gall
Celtic Cross