Skip to content

Ainmean agus sloinnidhean Gàidhlig

Ainmean Gàidhlig

Sloinnidhean Albannach

Tha sloinnidhean Albannach a’ tighinn bho dhiofar thùsan.

Tha mòran dhiubh stèidhte air cinnidhean no air ainm athar no sinnsir.

Tha cuid eile bhon Ghàidhlig.

Ainm

Craig

Cameron

Campbell

Douglas

Gàidhlig

Creag

Camshron

Caimbeul

Dùghlas

Ciall

creag no clachan

sròn cham

beul cam

uisge dubh

Ainm

Johnson

MacIver

MacKenzie

MacInnes

Gàidhlig

MacIain

MacÌomhair

MacCoinnich

MacAonghais

Ciall

mac Iain

mac Ìomhair

mac Choinnich

mac Aonghais

Ainm

Taylor

MacTaggart

MacIntyre

Smith

Gàidhlig

Mac an Tàilleir

Mac an t-Sagairt

Mac an t-Saoir

Mac a’ Ghobhainn

Ciall

mac an tàilleir

mac an t-sagairt

mac an t-saoir

mac a’ ghobhainn

Craig - creag
Iain / MacIain
Saor / Mac an t-saor