Skip to content
Ceumannan > Leabhar 1

Ceumannan 1 air-loidhne

Fàilte gu Ceumannan air-loidhne!

Fàilte gu Ceumannan – cùrsa beothail, tarraingeach ùr a tha freagarrach do luchd-ionnsachaidh air a’ chiad agus an dara bliadhna san àrd-sgoil agus sgoilearan sam bith a tha a’ tòiseachadh air Gàidhlig airson a’ chiad uair.

‘S e prìomh amas a’ chùrsa sgilean Gàidhlig nan sgoilearan a thoirt air adhart ann an dòigh far a bheil an obair tlachdmhor, tarraingeach agus feumail dhaibh.

Thathar an dùil gum bi sgoilearan nas deònaiche cumail orra le Gàidhlig gus an ruigear fileantachd sa chànan agus gun tuigear gu bheil feum air a’ Ghàidhlig airson conaltradh a dhèanamh ann an diofar shuidheachaidhean – aig obair, san dachaigh agus ann an conaltradh pearsanta san fharsaingeachd.

Picture of super hero
Modal
Aonad
Cuspair
1
Hallò!
2
Ciamar a tha thu?
1
Bruidhinn Gàidhlig!
2
Àireamhan is aois
3
Càit a bheil thu a’ fuireach?
1
Dè an dath an th’ air?
2
Dè tha anns a bhaga?
1
Dè an latha a th’ ann an-diugh?
2
Dè as toigh leat?
3
Dè an uair a tha e?
1
Mo theaghlach
2
A bheil peata agad?
1
Dè tha thu ag iarraidh?