Skip to content
Ceumannan > Leabhar 2 > C2 – Oisean an tidsear

Oisean an tidseir

Fàilte gu Ceumannan 2!

Seo an dara leabhar ann an cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil. ‘S e prìomh amas a’ chùrsa sgilean Gàidhlig nan sgoilearan a thoirt air adhart ann an dòigh far a bheil an obair tlachdmhor, tarraingeach agus feumail dhaibh. Thathar an dùil gum bi sgoilearan nas deònaiche cumail orra le Gàidhlig gus an ruigear fileantachd sa chànan agus gun tuigear gu bheil feum air a’ Ghàidhlig airson conaltradh a dhèanamh ann an diofar shuidheachaidhean – aig obair, san dachaigh agus ann an conaltradh pearsanta san fharsaingeachd. Tha cruth a’ chùrsa stèidhichte air a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais.

Emma Burrows Course Writer

Contact Us

If you wish to contact us to make any  requests or suggestions, please use the link below:

C2 – Oisean an tidsear
Load More

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig has purchased a multi-user licence for use within the schools following the ‘Ceumannan’ course.  If you would like to receive a copy of Comic Life, please ASK YOUR TEACHER to email Stòrlann at oifis@storlann.co.uk and you will be sent instructions for registering the product.

 

Image: Comic Life Screenshot  

 

When emailing, please ask your teacher to indicate whether you wish a Windows or MAC version and give the number of machines that you will be using. In the meantime, you can use the 30 day free trial (which can be upgraded when you receive the licence).

An Seotal Gaelic Terminology

Word of the Day

Have you tried our app?

Luchdaidh a-nuas Ceumannan 2