Skip to content
Ceumannan > Leabhar 3 > C3 – Oisean an tidseir

Oisean an tidseir

Fàilte gu Ceumannan 3!

Tha na stuthan a gheibhear air an làraich a’ cur ris na tha san leabhar. Gheibh sibh stuthan eadar-dhealaichte a bheir piseach air ionnsachadh agus fileantachd: faclair a bhruidhneas, earrannan èisteachd agus òrain a tha a’ còmhdach a’ chànain ùir anns gach modal den leabhar. Tha cliopan bhidio ann cuideachd agus duilleagan-obrach ri luchdachadh a-nuas a chuidicheas gus briathrachas a dhaingneachadh agus gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh am measg luchd-ionnsachaidh na h-àrd-sgoile. Tha cruth a’ chùrsa stèidhte air a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais agus bheir e cothrom do luchd-ionnsachaidh na h-èolasan agus na builean a choileanadh. Tha liosta de na sgrìobhainnean as cudromaiche a dh’fheumas tu airson a’ chùrsa gu h-ìosal.

Twitter Logo
Load More

An e turchairt a thug an seo thu, no ùidh? (no do shròn?!) Dh’fhaodadh tu a bhith nad thidsear Gàidhlig…