Skip to content
Ceumannan > Leabhar 4

Fàilte gu Ceumannan 4 air-loidhne

Welcome to Ceumannan 4 on-line

Fàilte gu Ceumannan 4 – an ceathramh leabhar ann an cùrsa do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil.

Tha prìomh amasan a’ chùrsa seo mar a bha anns na trì leabhraichean roimhe – sgilean Gàidhlig nan sgoilearan a thoirt air aDhàrt ann an dòigh far a bheil an obair tlachdmhor, tarraingeach agus feumail Dhàibh.

Thathar an dùil gum bi sgoilearan nas deònaiche cumail orra le Gàidhlig gus an ruigear fileantachd sa chànan agus gun tuigear gu bheil feum air a’ Ghàidhlig airson conaltradh a dhèanamh ann an diofar shuidheachaidhean taobh a-muigh na sgoile – aig an obair, san dachaigh agus ann an conaltradh pearsanta san fharsaingeachd.

Tha cruth a’ chùrsa stèidhichte air a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais agus Ìre Nàiseanta 5.

Get started!

Grab your Ceumannan 4 book and learn some more Gaelic using the sound files on this site. You can find lots of new words on the Faclair Mòr pages. (If you want to learn but don’t have the book, don’t worry – if you look to the right on this page you will see some files to download. There are more on the Oisean an tidseir page.)

Here are some topics from the book…

Visit the Modalan pages to learn all that and lots more!

SLG Caption Image

Luchdaich a-nuas Ceumannan 4

Seo Sibh

A’ CO-ROINN FHAIDHLEACHAN

Tha goireas aig Stòrlann a-nis a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.

An uair sin bidh na stuthan rim faotainn le tidsearan eile airson an cur gu feum.