Skip to content
Ceumannan > Leabhar 2 > C2 – Ceuman-oke

Ceumanoke!

A bheil thu deiseil airson Ceuman-oke? Are you ready for some Ceuman-oke?

Seo na ‘backing tracks’ à òrain Cheumannan 1, 2 agus 3. A bheil thu fhèin airson seinn? Clàraich an t-òran agus cuir thugainn e, gus an cluinn a h-uile duine e. Tha na faclan air fad air an làrach cuideachd.

A bheil thu airson òran a sgrìobhadh? Seo do chothrom. Faodaidh tu òran ùr a sgrìobhadh air fear dhe na fuinn an seo, agus cumaidh Blair Dùghlas taic riut. Cò dh’iarradh an còrr?

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ris na h-òrain a chluinntinn! (… Chaidh mi fhìn ‘s mo theaghlach air saor-làithean… (and again)

Here are all the backing tracks for the songs from Ceumannan 1, 2 and 3. Do you fancy giving us a song? Record the song and send it to us, so as everyone can enjoy it. Remember, the words are all on this website too!

Or would you prefer to write your own song? Here’s your chance. You can write a new song, put it to one of these tunes, and you’ll have Blair Douglas accompanying you. Who could ask for more?

We’re really looking forward to hearing your songs! (… Chaidh mi fhìn ‘s mo theaghlach air saor-làithean… (and again)