Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Speak Out

Speak Out

Dealbhan-cluiche

Sia leughaidhean deilbh-chluiche bhon t-sreath Speak Out: Latha Math airson Baidhsagal, Sgoil ann an Linn Bhictòria, Sgìre a’ Bhàis, An Rìgh Midas agus an t-Òr, Chan eil seo ag obair agus Buannaich Saor-làithean.

’S e seata de shia dealbhan-cluiche leughaidh le eadar-sgaradh bhon t-sreath Speak Out. ’S e seo goireas litearrachd le eadar-sgaradh a chuireas taic ri fileantachd leughaidh agus labhairt, tuigse leughaidh, briathrachas, sgilean dràma agus sgrìobhaidh agus a bhrosnaicheas a’ chlann gu bhith a’ còmhradh am measg a chèile.

Ann an ùine, tha Stòrlann a' dol a chlàradh gach sgriobt gus am bi CD agaibh le gach sgeulachd airson taic èisteachd.

Tha sinn an dòchas gun còrd an goireas gu mòr ri tidsearan agus ri clann.

 

Speak Out – Notaichean an Tidseir

Image: Speak Out Teacher's notes

 


Graphic: FF correction