Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Loading!

Dealbhan-cluiche


Fileantaich san àrd-sgoil

Tha Eadar Dà Sgeul, cruinneachadh de sgeulachdan goirid le measgachadh de sgeulachdan ùra agus sgeulachdan aithnichte, sna sgoiltean a nis. Tha Stòrlann air seachd sgeulachdan às a’ chruinneachadh a chur ann an riochd sgriobtaichean dràma. Chaidh sia dhiubh a sgrìobhadh le Dòmhnall Iain MacÌomhair agus fear eile le Aonghas Iain MacDhòmhnaill.

Seo na sgeulachdan a thagh sinn às a’ chruinneachadh a gheibhear an seo ann an riochd dràma:

Fhuair cuid de sgoiltean cothrom Am Partaidh Purpaidh fhaicinn air an àrd-ùrlar mar-thà nuair a thadhail Meanbh-chuileag orra san Ògmhios.

Image: ScriptsTha sinn an dòchas gum bi na dealbhan-cluiche gu feum airson dràma, labhairt agus leughadh airson tlachd a bhrosnachadh ann an clasaichean Gàidhlig, mar a thathar a’ moladh sa Churraicealam airson Sàr-mhathais. Bheir iad cuideachd taic do sgoilearan aig a bheil duilgheadasan na sgeulachdan fhèin a thuigsinn agus tha sinn an dùil gun dèan iad feum san fharsaingeachd do sgoilearan a tha airson coimhead air litreachas Gàidhlig ann an riochd eile. 

Bhiodh e math ur beachdan fhaighinn orra.

Icon: PDFNa faidhlean uile còmhla mar 'binder'

 

Graphic: FF correction