Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image: Mar a chuala mise e

Can Gun Robh

Cruinneachadh bàrdachd deasaichte le Anna Latharna NicGilliosa

Tha a' bhàrdachd sa chruinneachadh seo a' toirt còmhla iomadh guth, iomadh stoidhle agus iomadh cuspair.

Tha guthan Gàidhlig ann am pailteas, bhon linn seo fhèin agus linntean eile, seann-eolaich is guthan ùra, fir is mnathan is clann.

Còmhla riutha sin tha pailteas ghuthan bho dhiofar dhùthchannan is chulturan, is iad uile a' dèanamh mar bhios bàird - a' toirt cothrom don leughadair coimhead le sùilean ùra air an t-saoghal.

Icon: PDFNOTAICHEAN AN TIDSEIR (15MB)

Graphic:@ Sketch from Can gun robh


Graphic: FF correction