Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic : Cànan agus Cleas

Cànan agus Cleas

Anns an leabhar mòr seo tha eisimpleirean de dhiofar sheòrsachan sgrìobhaidhean a ghabhadh cleachdadh leis a’ chloinn ann an iomadach dòigh. Seasaidh an leabhar leis fhèin ach tha barrachd ri fhaighinn às le bhith ga chleachdadh leis na notaichean.
 
Aig a h-uile ìre tha beachdan ann air dòighean còmhraidh na cloinne a thoirt air adhart.

Dòighean-obrach airson co-sgrìobhadh:

Image : Cànan agus Cleas CDTha an tidsear na ‘modail’ dha na sgrìobhadairean òga. Tha i sealltainn nan smuaintean a bhios aig sgrìobhadair nuair a tha aice ri pìos sgrìobhaidh a dhèanamh leis mar a bhios e:

  • A’ planadh
  • A’ cur cruth air teacsa
  • A’ taghadh fhaclan agus a’ sgrìobhadh ann an seantansan
  • A’ toirt sùil eile air na sgrìobh e agus ga atharrachadh

Airson seo a mhìneachadh tha notaichean gu math mionaideach ann airson cuid de na pìosan sgrìobhaidh. Dh’fhaodar na h-aon dòighean a leantainn airson nam pìosan eile.

Tha e gu math cudromach aig gach ìre gum faigh a’ chlann cothrom bruidhinn air na tha iad a’ dol a sgrìobhadh mus cuir iad peann ri pàipear.

Tha Duilleagan-obrach ann airson taic a thoirt dhan a' chloinn leis an sgrìobhadh aca. Tha iad seo furasta an dèanamh nas duilghe no nas fhasa a rèir comais na cloinne.

 

 

 

 

 

 

 

Graphic: FF correction