Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul Eadar dà Sgeul

Eadar Dà Sgeul - Cruinneachadh de sgeulachdan goirid

Pasgan-obrach

Bidh Eadar Dà Sgeul anns na sgoiltean a-nise agus tha sinn an dòchas gun còrd am measgachadh de sgeulachdan ri sgoilearan Gàidhlig aig gach ìre san àrd-sgoil.

Airson ùidh a bhrosnachadh ann an litreachas na Gàidhlig, tha sinn a’ cruthachadh seat de dhuilleagan-obrach air-loidhne a tha stèidhichte air na sgeulachdan san leabhar. Bidh obair ann do luchd-ionnsachaidh agus do na fileantaich, a bharrachd air notaichean tidseir. Tha sinn an dòchas gum bi na goireasan gu feum agus gun toir iad tlachd agus misneachd do na sgoilearan a tha an sàs ann an litreachas na Gàidhlig.

 

Icon: PDFEadar Dà Sgeul PDF

 

Notaichean do thidsearan

Icon: PDFEadar Dà Sgeul


Èist!

Tha feadhainn de na sgeulachdan goirid à Eadar dà Sgeul againn a-nis nam faidhleachan claisneach so-luchdaichte no sruthach. Tha cuid dhiubh air an leughadh leis na h-ùghdarran fhèin.


Eadar Dà Sgeul - 12 x MP3 ZIP (113MB)

Graphic: Golden Drama Masks

Dràma

Tha Stòrlann air seachd sgeulachdan às a’ chruinneachadh a chur ann an riochd sgriobtaichean dràma. Chaidh sia dhiubh a sgrìobhadh le Dòmhnall Iain MacÌomhair agus fear eile le Aonghas Iain MacDhòmhnaill.

Eadar Dà Sgeul - Dràma >>>

 

Goireas taic bho CNES...

Graphic : www.ansegulachdghoirid.comDuilleagan-obrach


Ìre (F)

Tiotal

Ìre (F)

Ìre (LI)

1.

Adhaircean Mòra air a’ Chrodh a tha fad às

3

4-7

2.

Ann am Bosnia

3-5

4-7

3.

Na Stocainnean

4-7

4-5

4.

Ecstasy

3-5

 

5.

Aig a’ Chladach

3

 

6.

Taibhs

3-5

 

7.

Seòras

4-7

6-7

8.

An Duine Dubh

3-5

4-7

9.

Bùrn

4-7

6-7

10.

An Taghadh

4-7

6-7

11.

An Rathad Dhachaigh

4-6

6-7

12.

An Coigreach

4-7

6-7

13.

Ri Aghaidh na Creig

3-5

6-7

14.

Na h-Iùdhaich

4-7

6-7

15.

An Lioft

3-6

 

16.

Na Solais

3-5

 

17.

Am Meanglan Gorm

4-7

 

18.

Uair no uaireigin

4-6

 

19.

Cogais Ghoirt

4-7

 

20.

Cafaidh Ranji

3-5

 

21.

Feòil a’ Gheamhraidh

3-6

6-7

22.

Am Partaidh Purpaidh

4-7

 

23.

“Aon Fheasgar … ”

4-7

 

24.

Tàladh na Mara

4-7

 

25.

Tormod Bochd

4-7

 

26.

Tormod

4-7

 

27.

Briseadh na Cloiche

6-7

 

28.

Na Bleideagan

4-7

 

Tha sinn an comain Sandra Nic an t-Saoir, www.scran.ac.uk, www.ambaile.co.uk, www.calmac.co.uk agus www.ww2incolor.com airson cuid de na dealbhan.

Bu mhath leinn taing a thoirt do na leanas airson cuideachadh leis na sgeulachdan goirid, agus an leughadh airson an luchdachadh a-nuas:

Ruaraidh G Macilleathain, Dòmhnall Iain MacÌomhair, Iain Moireach, Gilleasbuig Fearghasdan, Maoilios Caimbeul agus Sìne NicLeòid.

Graphic: FF correction