Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Graphic : Stòrlann

Mu Stòrlann

Chaidh Stòrlann a stèidheachadh ann an 1999 le Riaghaltas na h-Alba airson foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan teagaisg do dh’fhoghlam Gàidhlig a cho-òrdanachadh. Tha Stòrlann na chompanaidh earranta, àireamh SC 190298 agus na bhuidheann charthannais, àireamh SC031521.

Tro phrògraman foillseachaidh Stòrlann tha goireasan gan deasachadh gach bliadhna do sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean, àrd-sgoiltean agus foghlam fad-beatha. Tha prìomhachasan gan taghadh le tidsearan agus luchd-ionnsachaidh agus tha stiùir agus taic a’ tighinn bho ùghdarrasan ionadail air feadh Alba tron bhuidheann tar-roinneil MRG agus bho bhuidhnean eile a’ riochdachadh luchd-ionnsachaidh. Image : Coll agus Curstag bho G4P

Tha corra fhear de ghoireasan Stòrlann rin ceannach leis a’ mhòr-shluagh tro www.gaelicbooks.org agus tha sreath de ghoireasan eadar-ghnìomhach airson theaghlaichean rim faighinn air làrach na buidhne www.gaelic4parents.com, far am faigh teaghlaichean taic cuideachd le obair-dachaigh agus cùisean eile an lùib foghlam Gàidhlig.

Tha àireamh an luchd-obrach aig Stòrlann air a dhol am meud gu mòr thar nan grunn bhliadhnaichean mu dheireadh air sgàth fàs mòr ann an obair na buidhne. Gheibhear liosta an luchd-obrach an seo, le fiosrachadh mu dhleastanasan gach duine.

Seoladh:

An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais HS1 2SD
Fòn: 01851 700880

 

Cuir Fios

01851 700880

Graphic Link: Ath Sgeul


Graphic: FF correction