Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image : Stòrlann staff at Harbour View, Stornoway

Am Bòrd


Tha na buill a leanas air a Bhòrd-stiùiridh airson 2014-15:

 • Raibeart Dalzell, Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath Cathraiche
 • Gillian Campbell-Thow, Comhairle Baile Ghlaschu Iar-chathraiche
 • Bethan Owen, Comhairle Baile Dhùn Èideann
 • Catrìona Garvin, Comhairle Earra-ghàidheal agus Bhòid
 • Norma Young, Comhairle na Gàidhealtachd
 • Aonghas MacIllFhinnein, Comhairle nan Eilean Siar

Tha na leanas nam buill de phannalan-comhairleachaidh Stòrlann:

 • Cathy NicIain
 • Donalda NicThòm, Comhairle Bhaile Ghlaschu
 • Raonaid Nic a’ Phearsain
 • Dòmhnall MacLeòid, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid
 • Dòmhnall Iain MacLeòid
 • Jo NicDhòmhnaill
 • Anna NicSuain
 • Boyd Robastan, Sabhal Mòr Ostaig

Tha grunn thidsearan àrd-sgoile an-dràsta nam buill de bhuidhnean-gnìomh a’ stèidheachadh phrìomhachasan airson ghoireasan nan cuspairean sin. Thathar gu mòr an comain na muinntir sin, a h-uile neach air ainmeachadh gu h-àrd, agus gach uile tidsear agus neach-foghlaim eile a tha cho fialadh len eòlas agus ùine fhad ’s a thathar a' deasachadh nan goireasan.

 


Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction