Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image : Stòrlann staff at Harbour View, Stornoway

Am Bòrd


Tha na buill a leanas air a Bhòrd-stiùiridh:

  • Gillian Campbell-Thow, Comhairle Baile Ghlaschu Cathraiche
  • Bethan Owen, Comhairle Baile Dhùn Èideann
  • Brendan Docherty, Comhairle Earra-ghàidheal agus Bhòid
  • Jill Woodward, Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
  • Lena Walker, Comhairle na Gàidhlealtachd
  • Evelyn Coull NicLeòid, Comhairle nan Eilean Siar

 

Tha grunn thidsearan àrd-sgoile an-dràsta nam buill de bhuidhnean-gnìomh a’ stèidheachadh phrìomhachasan airson ghoireasan nan cuspairean sin. Thathar gu mòr an comain na muinntir sin, a h-uile neach air ainmeachadh gu h-àrd, agus gach uile tidsear agus neach-foghlaim eile a tha cho fialadh len eòlas agus ùine fhad ’s a thathar a' deasachadh nan goireasan.

 


Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction